خدایا ...

 • ۱۷:۳۷

 • ۲۱

زود قضاوت نکن

 • ۱۷:۳۷

 • ۳۹

اشتباهات

 • ۱۷:۳۶

 • ۲۲

اگر قرار است ...

 • ۱۷:۳۶

 • ۲۲

موفق ترین ها

 • ۱۷:۳۳ • ۲۱

بخشش

 • ۱۳:۰۵

 • ۳۲

قدرت افکار

 • ۱۷:۲۴

 • ۲۲

پایان راه

 • ۱۵:۲۸

 • ۲۴

بردباری

 • ۱۵:۲۷


 • ۲۲

خوشبختی

 • ۱۵:۲۶


 • ۲۱
Designed By Erfan Powered by Bayan