لبخند

  • ۱۵:۲۲

همیشه لبخند بر روی لب داشته باش

چون این لبخند است که تو را به لحظات خوش زندگی نزدیک می کند

بخند تا دنیا نیز به روی تو بخندد

  • ۲۸۳

مورچه کوچک

  • ۱۴:۴۲

ما دربرابر این جهان مانند یک مورچه کوچک در برابر یک قصر بزرگ هستیم.

مورچه فقط اطرافش را می بیند و از زیبایی های دیگر قصر خبری ندارد او فقط به فکر  آذوقه ی خویش است

و چیز دیگری را نمی بیند مثل ما که فقط کمی از زیبایی های اطرافمان را می بینیم و درک می کنیم

و از شگفتی های بزرگتر این جهان خبری نداریم.

  • ۲۸۱

قلب های سنگی

  • ۱۴:۱۶

قلب های همه ی ما به هم پیوند خورده است

حتی سنگ ترین قلب ها نیز احساسات را درک می کنند

همه ی ما قلب داریم اما

گاهی فراموش می کنیم

  • ۱۹۳

بهار

  • ۱۳:۰۳

بهار از راه می رسد

زمستان کوله ی برف خود را بر می دارد

آماده ی رفتن است

بهار با سبدی ازگل ها می آید...

  • ۲۳۴

خاموشی

  • ۱۱:۳۰
وقتی او غروب می کند ، ماتمی در همه ی نگاه ها می نشیند.
غروب او بسیار زیبا اما غمبار است ...


  • ۲۰۵
Designed By Erfan Powered by Bayan