اگر...

  • ۱۱:۲۳

اگر صخره و سنگ در مسیر

رودخانه زندگی نباشد صدای آب

هرگز زیبا نخواهد شد.


Rocks and stones in the river if not
Will never sound nice.

Designed By Erfan Powered by Bayan