تنها

  • ۱۳:۱۵
سر کوچه تنهایی فریاد بر آوردم
اما کسی فریاد سکوتم را نشنید
خیره شدم به ساعت
اما ساعت ثانیه هایش نگذشت
خواستم گریه کنم
اما اشک راضی به آمدن نشد
هر چه خواستم بشود ، نشد
کمی گذشت، ماندم
تا شاید بیاید کسی
به جزیره ی تنهایی های من
اما کسی نیامد
ماندم آن هم تنها مثل همیشه
mmka
Designed By Erfan Powered by Bayan