گاهی ...

  • ۱۷:۳۹

می دانی ...

  • ۱۸:۱۴

می دانی

یک وقت هایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویسی

تـعطیــل است

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویـی

بگذار منتـظـر بمانند !!!حسین پناهی

هر جا ...

  • ۱۸:۰۴

غم پنهان ...

  • ۱۸:۰۳

مارلو توماس

  • ۱۸:۰۲

Designed By Erfan Powered by Bayan