نقاب ها

  • ۱۲:۴۴
در پشت نقاب ها چیز دیگری است
روی صورت هر کسی یک نقاب هست
نقاب تو چه رنگیست؟
شاید تو هم از جمع ما هستی
بی نقابی ، شاید هم هنوز وقتش نشده
یا پول کافی برای خریدنش نداشتی
یا هنوز با نقاب دیگری آشنا نشدی
اما به هر حال به هیچ وجه نقاب نزن
چون خودت هم بعد ها
 فراموش می کنی که کی هستی
اگر هم زدی اونو بردار،خودت باش
mmka
Designed By Erfan Powered by Bayan